Sleeping Koala
Fig. 76: Are there actually awake koalas in Australia? - Minolta X-700, Fujichrome Astia, Australia, December 2002