Auf Nachbars Düne
Abb. 16: Auf Nachbars Düne Nikon D850; Δt=1/200 s; f=50 mm; f/7.1; ISO 100; 15 September 2023 18:12:58